Is een jaarlijkse keuring van hulpmiddelen echt noodzakelijk?

Is een jaarlijkse keuring van hulpmiddelen echt noodzakelijk?

Met het keuren en onderhouden van hulpmiddelen zijn immers kosten gemoeid.
Echter, wilt u als organisatie geen risico lopen, dan is op bovenstaande vraag maar één antwoord
mogelijk: ‘ja’. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) speelt bij de afweging
om voor een jaarlijkse keuring te kiezen, een belangrijke rol. Vooral relevant is dat de
Wkkgz zorgaanbieders verplicht om goede, doelmatige en veilige zorg te bieden aan hun
klanten. Met veiligheid wordt hier bedoeld: zorginhoudelijke veiligheid en het risicoloos kunnen
gebruiken van hulpmiddelen. Waar door IGJ op gecontroleerd wordt.
Zo voert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de controle op de uitvoering van de Wkkgz uit. De IGJ beoordeelt met een quick scan methode, bij onder andere zorginstellingen, in hoeverre de geboden zorg/middelen
voldoe(t)n aan de wetgeving en de veldnormen.
Er wordt gekeken naar de algemene staat van de kwaliteit en veiligheid van de hulpmiddelen
binnen zorgorganisaties. Daarnaast laat de IGJ ook regelmatig thematisch
onderzoek uitvoeren door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Wat opvalt
in de rapporten die de IGJ hierover publiceert, is dat steeds weer blijkt dat onderhoud en/of inspectie
nog vaak onvoldoende gewaarborgd is/ zijn. Wat een risico kan zijn.
De normen die onder andere bij de hierboven genoemde controles van belang zijn, zijn de
NEN 7506 ‘Inspectie en onderhoud van patiënten tilliften’ en de ISO 17966 ‘Assistive products
for personal hygiene that support users’. In beide normen wordt gesproken over een jaarlijkse
inspectie. Voor u als organisatie is het bij controle essentieel dat u kunt aantonen dat u
voldoet aan de gestelde eisen. Ook is het van belang dat u hiervan stukken/keuringsrapporten
kunt overleggen. Stigah keuringsrapporten kunnen u daar bij helpen.
Ze zijn zo ingericht dat u eenvoudig kunt aantonen dat u, op het gebied van de veiligheid
van de hulpmiddelen, voldoet aan de geldende normen en de eisen zoals die gesteld worden door de IGJ.

Bron : Stigah